ඇස් වලින් කඳුළු ගලනවාට

January 8th, 2009

ගොටු කොළ රතු ළූනු කොටා මිරිකා රෙදි කඩකින් පෙරා උදේට ඇසට දමන්න.