ඉස් හොරි වලට

January 24th, 2009

දෙහි ගැට උළු හාල්  සමව තම්බා හිසේ අතුල්ලා නාන්න.

ඊටම

අමු නෙල්ලි කොටා හිසේ අතුල්ලා හිස සෝදා නාන්න.


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin