පත්තෑ විෂට

January 15th, 2009

දෂ්ඨ මුඛය දෙහි කටුවකින් පාරා අරලිය කිරි තබා බඳින්න.

ඊටම

මල් ගස් ලබු මුලක් දෙහි ඇඹුලෙන් අඹරා කෑ මුඛයේ තබන්න.


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin