අට මහ නරකය

August 6th, 2011

බෞද්ධයා නාලිකාවේ අභිධර්ම නිම්තෙර නැමති වැඩ සටහන මගින් දැන ගතිමි. සැපයෙන් බැහැර වූ දුක්ඛිතම ස්ථානයක් වූ නිරයන් 136 අතුරෙන් මහා නිරයන් අටක් ඇත. 1. සඤ්ජීව 2. කාල සූත්‍ර 3. සංඝාතය 4. රෞරවය 5. මහා රෞරවය 6. තාපනය 7. මහා තාපනය(ප්‍රතාපනය) 8. අවීචිය යනුවෙනි. මේ නරකයන් පොළොව ඇතුළෙහි එකිනෙකට යටින් පිහිටා ඇත. සම චතුරස්‍ර (හරි හතරැස්) ලෝහමය බිමත් බිත්තිත් උඩ ලෝහමය තහඩුවකිනුත් සමන්විතයි. නරකයේ ඇති ඉඩ ප්‍රමානය එක් එක් පැත්තට යොදුන් 100 බැගිනි.(දිග යොදුන් 100 පළල යොදුන් 100 උස යොදුන් 100) ලෝහමය තහඩුවේ ඝනකම යොදුන් 9කි.(බිමේ ලෝහමය තහඩුව බිත්ති වල ලෝහමය තහඩු  උඩ පියනේ ලෝහමය තහඩුව)

එක් එක් මහා නරකයට පිටතින් හතර පැත්තටම තවත් කුඩා නිරයන් 4 බැගින් ඇත. ඒවාට ඔසුපත් නරකයන් යයි කියනු ලැබේ. එවිට එක මහා නරකයකට ඔසුපත් නරක 16ක් ඇත. මහා නරක 8ක් ඇති නිසා ඔසුපත් නරක (16X8=128) 128 ක් ඇත. ( මහා නරක 8+ඔසුපත් නරක 128= නරකයන් 136)

පොළොවේ සිට යොදුන් 15000(පහළොස් දහසක්) යටින්  පළවෙනි නරකය පිහිටා ඇත. අනෙක් නරකයන්ද එකින් එකට යොදුන් 15000 බැගින් යටින් පිහිටා ඇත.
නිරයේ ආයුෂ වන්නේ, නිරයේ එක දවසක් =අපේ  අවුරුදු නව ලක්ෂයක්. නිරයේ දවස් 1=අපේ  අවුරුදු 900000) (නිරයේ මාස 1 = අපේ  අවුරුදු 30X900000) (නිරයේ  අවුරුදු 1 =අපේ  අවුරුදු 365X900000)
යොදුන ……?…?…මගේ මතකයේ හැටියට යොදුනකට  ගව් 4 කි. ගව්වකට සැතපුම් 4 කි. එවිට යොදුනකට සැතපුම් 16 කි.( යොදුන් 1 = සැතැපුම් 16 )

 


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin