රෞරවය නරකය

August 11th, 2011

බෞද්ධයා නාලිකාවේ අභිධර්ම නිම්තෙර වැඩසටහන තුළින් දැන ගතිමි. අටමහ නරකය අතුරෙන් හතරවෙනි නරකය ලෙස රෞරවය නම් කෙරේ. බොරු සාක්ෂී කියන්නෝද අල්ලස් රැගෙන වැරදි කරුවන් නිවැරැදි කරුවන්  කරන්නෝද  නිවැරැදි කරුවන් වැරැදි කරුවන් කරන්නෝද හොර වෙළදාම් කරන පුද්ගලයෝද වංචනිකයෝද මුලා කරන්නෝද බොරු කරන පුද්ගලයෝද මෙම රෞරව නරකයෙහි උපදිති.

ඇවිලීගත් ගින්නෙන් පිරී ඇති රෞරව නරකයේ උපදින සත්වයන්ගේ  නවදොරින් ගිනිදැල් ඇතුළු වී සත්වයන් දැවි දැවී පිච්චෙමින් මරණයට පත් වෙති. එහෙත් නැවත එහිම ඉපෙදෙමින්  දැවෙමින් දුකට පත් වෙති.

සංඝාත නරකයේ සිට යොදුන් පහළොස්දහසක් යටින් රෞරව නරකය පිහිටා ඇත. රෞරව නරකයේ ආයු කාලය නිරය වර්ෂ හාරදහසකි.


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin