මෙම සංඥා ගැන සිතුවද?

June 18th, 2013

1. අසුභ සංඥාව

2. මරණ සංඥාව

3. ආහාරයේ පටික්කූල සංඥාව

4. සබ්බ  ලෝකේ අනභිරත සංඥාව  ( හැඟීම්, ඇලීම්, ගැටීම් නොමැතිව කාම, රූප, අරූප යන සියළු ලෝක අත්හැර නිවනම අදහස් කිරීම.)

5. අනිච්ච සංඥාව

6. අනිච්චේ දුක්ඛ සංඥාව

7. දුක්ඛේ අනත්ත සංඥාව