අතීසාර රෝගයට

January 8th, 2009

අළු කෙසෙල් මුහයක් හීනට ලියා අළු කෙසෙල් දළුවක ඔතා උනු අලුවේ තම්බා  මිරිකා මී පැණි දමා දෙන්න. සුව වේ.

අදික ලෙස බඩ යාම නවත්වන්න

කොහිල අල කොටා මිරිකා ඉස්ම දෙන්න.


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin