කරවැල් විෂට

January 24th, 2009

කරපිංචා කොළ, පොතු, නැටි, කලං 4 බැගින් කලං 12 ක් ගෙන, වතුර පත 8 /1 ට සිඳුවා පොවන්න.

ඊටම

මුකුණු වැන්න, දිය මෙනේරිය, කී කිරිඳිය සහමුලින් ගෙන හාල් පානු දියෙන් අඹරා ගාන්න.


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin