කරවැල් විෂට

January 3rd, 2009

කරපිංචා කොළ කැඳ උයා දෙන්න.

දෙහි කොළ, පොතු කහ ලුණු දා මලවා බඳින්න.

මදුරුතලා කරල්හැබ කොටා ඉස්මට දෙහි දමා බොන්න දෙන්න.

අළු කෙසෙල් බඩ ඉස්ම පොවන්න.


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin