මා පිල් විෂට

January 3rd, 2009

පිටවක්කා පින්න කොළ දෙහි ඇඹුලෙන් අඹරා එම ඇඹුලෙන්ම පොවන්න.

කිරි අඟුන කොළ යුෂ ගිතෙල් සමඟ දෙන්න.

වල් හබරල කොළ හා පිති කොටා ඉස්ම පොවන්න.

අමු කහ කොටා කෑ මුඛයට තබන්න.


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin