ගරුඩාට විෂට

January 3rd, 2009

රුක් අත්තන මුලේ පොතු දෙහි ඇඹුලෙන් අඹරා ගාන්න.

අරළු, බුළු, නෙල්ලි දෙහි ඇඹුලෙන් ගලගා ගාන්න.

අමු කහ ලුණු දියරින් ගලගා ගාන්න.

සියඹලා බොර ගාන්න.


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin