පත්තෑ විෂට

January 3rd, 2009

සුදු ළූනු ගෙඩියක් කපා කෑ මුඛයේ තදින් අතුල්ලන්න.

රත් මල්, රත් හඳුන් දෙහි ඇඹුලෙන් ගාන්න.

දත් මැලියම් හූරා තබන්න.


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin