දෙඹර, බඹර, මී මැසි විෂට

January 3rd, 2009

දෂ්ඨ කල තැන විත ගලවා දමන්න.

උම්බලකඩ අඹරා රබ්බඩ පුවක් ලෙලි ඉස්මෙන් දිය කර ගාන්න.

ලුණු කුඩු තෙමා කෑ මුඛයේ ගාන්න.

රතු ළූනු ගෙඩියක් කපා අතුල්ලන්න.

යකි නාරං මුලක් දෙහි ඇඹුලෙන් ගලගා ගාන්න.


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin