යකඩ ඇණ ඇනුනාම

January 15th, 2009

රත් කල කොහොඹ  තෙල් බිංදුවක් තුවාලයට දමන්න.

ඇණය ඇනුන විගසම පලමු  ප්‍රතිකාරය මෙයයි.


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin