සියලුම සර්ප විෂට

January 24th, 2009

අමු ඉඟුරු

සුදු ළූනු

ගම්මිරිස්

මුරුංගා පොතු

එක පමණට ගෙන කොටා උණු වතුර දමා මිරිකා පොවන්න.

එම ඉස්ම තමාගේ කටේ තබා ගෙන විෂ උරවා දමන්න.

කුඩු ඒවාම තුවාලයටද තබා බඳින්න.


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin