විෂ කටු ඇනුනාම

December 20th, 2008

පිල කොළ අඹරා බඳින්න.

වල් ළූනු පොල් කිරෙන් අඹරා බඳින්න.

උළුක්කුවට හා තැල්මට

December 20th, 2008

බැල තණ

බිම් පොල්

කොහොඹ කොළ

අමු කහ

පොල්

මේවා මිට මිට ගෙන කොටා මිරිකා කකාරා ගාන්න. එම රොඩු තල තෙලෙන් මලවා බඳින්න.

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin