පටිච්ච සමුප්පාදය

March 18th, 2015

1.   අවිද්‍යාව.

2.   සංස්ඛාර.

3.   විඤ්ඤාණ.

4.   නාම – රූප.

5.   සලායතන.

6.   ඵස්ස.

7.   වේදනා.

8.   තණ්හා.

9.   උපාදාන.

10. භව.

11. ජාති.

12. ජරා – මරණ

වීසති ආකාර පටිච්ච සමුප්පාදය

March 18th, 2015

අතීත කර්ම චක්‍රය

 

1, අවිද්‍යාව.

2.සංස්ඛාර.

3. තණ්හා.

4. උපාදාන.

5. භව

 

වර්තමාන විපාක චක්‍රය

 

1. විඤ්ඤාණ.

2. නාම – රූප.

3. සලායතන.

4. ඵස්ස.

5. වේදනා.

 

වර්තමාන කර්ම චක්‍රය

 

1. තණ්හා.

2. උපාදාන.

3. භව.

4. අවිද්‍යාව.

5. සංස්ඛාර.

 

අනාගත විපාක චක්‍රය

 

1. විඤ්ඤාණ.

2. නාම – රූප.

3. සලායතන.

4. ඵස්ස.

5. වේදනා.

පටිච්ච සමුප්පාදයේ සන්ධි 3

March 18th, 2015

1. පෙර ජීවිතයේ සංස්ඛාර සහ මේ ජිවිතයේ විඤ්ඤාණ අතර එක සන්ධියකි.

 

2. අනාගත ජීවිතයට අවශ්‍ය කර්ම රැස් කිරීමේ ආරම්භය වන වේදනා සහ තණ්හා අතර එක සන්ධියකි.

 

3. මේ ජිවිතයේ භවය සහ අනාගත ජීවිතයේ ජාතිය අතර එක සන්ධියකි.

පටිච්ච සමුප්පාදයේ කාලත්‍රය

March 18th, 2015

පළමුවෙනි සංක්ශේපය  ( අවිද්‍යාව, සංස්ඛාර) අතීතකාලයට අයත්‍ ය.

 

දෙවෙනි සංක්ශේපය සහ තුන්වෙනි සංක්ශේපය (විඥාන, නාම – රූප, සලායතන, ඵස්ස, වේදනා, තණ්හා, උපාදාන, භව) වර්තමාන කාලයට අයත්ය.

 

හතර වෙනි සංක්ශේපය (ජාති, ජරා, මරණ) අනාගත කාලයට අයත් ය.

පටිච්ච සමුප්පාදයේ සංක්ශේප 4

March 18th, 2015

 

 

පළමු වෙනි සංක්ශේපය     අවිද්‍යාව  සහ සංස්ඛාර

 

දෙවෙනි සංක්ශේපය        විඥාන ,  නාම – රූප,  සලායතන,  ඵස්ස,  වේදනා.

 

තුන් වෙනි සංක්ශේපය     තණ්හා,  උපාදාන,  භව.

 

හතර වෙනි සංක්ශේපය   ජාති,  ජරා මරණ .

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin