අනාථ නොවී සිටීමට කැමතිද? එසේ නම් කළ යුත්තේ……..!

May 26th, 2013

1. සිල්වත් වීම.

2. කළ්‍යාණ මිත්‍රයෙක් වීම.

3. බහුශ්‍රැතයෙක් වීම.

4. සුවච කීකරු වීම.

5. දක්ෂයෙක් වීම.

6. ධර්මයට කැමති වීම.

7. අරභන ලද වීර්යෙන් කටයුතු කිරීම.

8. ලද දෙයින් සතුටු වීම.

9. සිහි කල්පනාවෙන් කටයුතු කිරීම.

10. බුද්ධියෙන් කටයුතු කිරීම.

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin