සිත අනුව බලමින් කටයුතු කරමුද?

June 19th, 2013

1. රාග සිතක් ඇති වූ විට එය රාග සිතක් බව දැන ගැනීම.

රාගයෙන් තොර සිතක් ඇති වූ විට එය රාගයෙන් තොර සිතක් බව දැන ගැනීම.( වීත රාගී)

2. ද්වේෂ සහගත සිතක් ඇති වූ විට එය ද්වේෂ සහගත බව දැන ගැනීම.

ද්වේෂයෙන් තොර සිතක් ඇති වූ විට එය ද්වේෂයෙන් තොර බව දැන ගැනීම. ( වීත දෝෂී)

3. මෝහ සහගත සිතක් ඇති වූ විට  එය මෝහ සහගත  සිතක් බව දැන ගැනීම.

මෝහයෙන් තොර සිතක් ඇති වූ විට එය මෝහයෙන් තොර බව දැන ගැනීම. (වීත මෝහී)

4. හැකිළුණු සිතක් ඇති වූ විට එය හැකිළුණු සිතක් බව දැන ගැනීම.

විසිරුණු සිතක් ඇති වූ විට එය විසිරුණු සිතක් බව දැන ගැනීම. (අතීතයට සහ අනාගතයට යන සිත)

5. දියුණුවට පත් වූ සිතක් ඇති වූ විට ඒ බව දැන  ගැනීම. (මහග්ගත සිත – රූප අරූප ධ්‍යාන සිත)

දියුණුවට පත් නොවූ සිතක් ඇති විට ඒ බව දැන ගැනීම. (අමහග්ගත සිත)

උත්තර සිත, කාමාවචර සිත, අනත්ත සිත, ධ්‍යාන ආදී සමාධි, සමාහිත සිත, අසමාහිත සිත, විමුක්ත සිත,( නිදහස් වූ) අවිමුක්ත සිත, (නිදහස් නොවූ)

( මෙල්ල කරන්නට බැරි කුළුහරකෙක් වගේ ඇති මේ සිත ගැන සිත විසින්ම බලන්න හැකි වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දුන් ඒ ධර්ම මාර්ගයටම පිවිසුනොත් පමණි.  බුදුරජාණන්වහන්සේගේ ධර්ම මාර්ගයට පිවිසෙන  අයුරු බෞද්ධයා නාලිකාව ඇසුරු කරන්නන්ට නිරතුරුවම ලැබෙනවා. අප සැවොම එයින් උපරිම  ප්‍රයෝජනය ලබා ගනිමු.)

අනේ මෙහෙම විදුලියක්……..?

June 18th, 2013

බොහෝ දෙනාගේම එකම අදහස වෙන්නේ  විදුලිබිල වැඩි කිරීම නුසුදුසු බවයි.

සූර්යබල ශක්තියෙන් විදුලිය නිපදවිය නොහැකිද?

සුළංබල ශක්තියෙන් විදුලිය නිපදවිය නොහැකිද?

මළමුත්‍ර වැනි අපද්‍රව්‍ය වලින් විදුලිය නිපදවිය නොහැකිද?

 

1. ගෘහස්ථ විදුලි ඒකකයක මිල වර්ග කිරීමෙන් තොරව එකම මුදලකට ලබා දීම.

2. ජනාධිපති මන්දිරය, අරලියගහ මන්දිරය ඇතුළු සියළුම ඇමතිවරුන්ගේ නිල නිවාස වල විදුලි ඒකකයක මිල, විදුලිය නිසා ඇතිවන පාඩුව වළක්වා ගැනීමට, හැකි වෙන ලෙස ඉහලම මුදලකට ලබාදීම.

3. රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ සහ රාජ්‍ය ආයතනවල විදුලි ඒකකයක මිල, අංක 2 හි සඳහන්  මිලෙන් භාගයක මිලට ලබාදීම.

4. කර්මාන්තශාලා සඳහා  විදුලි ඒකකයක මිල රුපියල් 10 ක් වැනි  සුළු මුදලකට ලබාදීම.

5. ආහාර වර්ග නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලා සඳහා විදුලි ඒකකයක මිල රුපියල 5 ක් වැනි ඉතා කුඩා මුදලකට ලබාදීම.

 

ගාස්තු වැඩි කිරීමේ විදුලි මිසයිලයෙන් මහජනතාව ගැලවේවා.

මෙම සංඥා ගැන සිතුවද?

June 18th, 2013

1. අසුභ සංඥාව

2. මරණ සංඥාව

3. ආහාරයේ පටික්කූල සංඥාව

4. සබ්බ  ලෝකේ අනභිරත සංඥාව  ( හැඟීම්, ඇලීම්, ගැටීම් නොමැතිව කාම, රූප, අරූප යන සියළු ලෝක අත්හැර නිවනම අදහස් කිරීම.)

5. අනිච්ච සංඥාව

6. අනිච්චේ දුක්ඛ සංඥාව

7. දුක්ඛේ අනත්ත සංඥාව

ආහාර

June 17th, 2013

                                            (1) කබලින්කාආහාර ——–>රූපකලාප – ආයතන ———-> (2) ඵස්සආහාර ———–>වේදනා – සංඥා

(3) මනෝ සංචේතන ආහාර ( කර්ම)

කාමභවය  – රූප  භවය – අරූප භවය

!

(4) විඤ්ඤාණ ආහාර (ප්‍රතිසන්ධිය) ————> නාමරූප ————> (1) කබලින්කා ආහාර ——–>……

ඔබත් මෙවැනි කෙනෙක්ද?

June 2nd, 2013

1. සද්ධර්මයෙන් යුක්තයි.

ශ්‍රද්ධාවන්තයි.

බුදුරජාණන්වහන්සේගේ නවඅරහාදී බුදුගුණ පිළිබඳව ගැඹුරින් අවබෝධයෙන් පැහැදීම.

ශ්‍රද්ධාවෙන් සද්ධර්මය විශ්වාසයෙන් ඇදහීම.

2. පවට ලැජ්ජාව ඇතිබව. (හිරි)

කයෙන් සිදුවන වැරදි කිරීමට අකමැතිබව.

3. පවට බයයි. (ඔත්තප්පි)

අත්තවාද බයෙන් පව් නොකිරීම.

පරවාද බයෙන් පව් නොකරයි.

4. බහුශ්‍රැත බව.

සූත්‍ර, අභිධර්ම බහුල බහුල වශයෙන් කියවා ධාරණය කර ගැනීම.(මතකය)

ධර්ම ඥානය සිතේ තැන්පත් කර ගැනීම, ගබඩා කර ගැනීම.

5. අරඹන ලද වීර්ය ඇති කෙනෙක් වීම.

බුද්ධ වන්දනාව, පංච ශීලය ආරක්ෂා කිරීම.

භාවනා කිරීම.

ආරම්භකධාතු, නික්කමධාතු, ( බාධකයන්ගෙන් ඉවත් වීම) පරක්කමධාතු (මහත් වූ වීර්ය)

6. එළඹසිටි සිහිය ඇත්තෙක් වෙයි.

පිහිටුවාගත් සිහිය ඇත්තේ වෙයි.

සිහියෙන් කටයුතු කරයි.

මිච්ඡා සතියෙන් ඉවත්  වියයුතුයි.

සම්මා සතියෙන් අකුසල් නොමැතිවම කළ යුතුයි.

නූපන් අකුසල් නොමැතිවීම.

7. ප්‍රඥාවන්ත වෙයි.

පංච උපාදානස්කන්ධය පිළිබඳව අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම පිළිබඳව විදර්ශනා ඥානය. (උදයව්වය ඥානය)

 

සත්පුරුෂයෝ සත්පුරුෂයෝම ඇසුරු කළ යුතුයි.

ඇසුරටත් සත්පුරුෂයෝම යොදා ගත යුතුයි.

ගණිකා, සුරාසැල්, ඝාතන, සොරකම් කරන අය ඇසුරු නොකර යුතුයි. සැකයට භාජනය විය හැකියි.

සත්පුරුෂයෝ සත්පුරුෂ සිතුවිලි ඇත.

තමන්ගේ ජීවිතයට කරදරයක් විපතක් වෙන දෙයක් නොසිතයි.

අනුන්ට කරදරයක් වෙන දෙයක් නොසිතයි.

දෙපාර්ශයටම අයහපත වෙන දෙයක් නොසිතයි.

සත්පුරුෂ සාකච්ඡාම කතා කරයි.

තමාට යහපත පිණිස, අනුන්ට යහපත පිණිස, තමාට සහ අනුන්ට යන දෙපිරිසටම යහපත පිණිස කතා කරයි.

සත්පුරුෂයා සත්පුරුෂ වචනම කතා කරයි. සම්මා වාචා.

සත්පුරුෂයා සත්පුරුෂ කටයුතුම කරයි. සම්මා කම්මන්ත.

සත්පුරුෂයා සම්මා දිට්ඨිකයි.

මවට පියාට සැළකීමේ විපාක ඇත.

පින්කම් කිරීමේදී  ඵල විපාක තිබේ.

පිළිවෙලකට සකස් කර දානය දෙයි.

දානය දෙන්නෙ  තමන්ගෙම අතින් සකසා.

හිතින් බොහෝම ගරුකරමින්  ස්වාමීන්වහන්සේලාට ගරුකරමින්, මෛත්‍රියෙන් දානය දෙයි.

ඉතාම පිරිසිදුව දානය දෙයි.

අපට පින් ලැබෙනවා යයි සිතමින්ම පින් බලාපොරොත්තුවෙන්ම පින්කම් කරනවා.

(බෞද්ධයා නාලිකාවේ බණක් අසා වැටහුනු තරමින් සටහන් තැබුවෙමි)

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin